En studie som publicerades i Psychological MedLäkare utan gränser om att evakuera Gaza City: ”Helt omöjligt”– tre frågor och svar om lägeticine i maj, har på nytt undersökt sambandet mellan Cannabis use disorder, CUD, (skadligt bruk eller beroende) och schizofreni. Även skillnader mellan könen är med i studien. Detta genom hälsodata från 6,9 miljoner danskar som följts mellan 1972 och 2021.[1]

Försteförfattare är docenten och epidemiologen Carsten Hjorthøj. Tillsammans med sin forskargrupp från universiteten i Köpenhamn och Århus har han tidigare publicerad en studie med samma metod. I den studien som vi rapporterat om på Drugnews  hade man följt populationen fram till 2016.

I den nya utvidgade forskargruppen ingår bland annat professor Nora Volkow, chef för det amerikanska drogforskningsinstitutet NIDA.

Unga män värst drabbade

Enligt studien beräknas att ett stort antal antalet fall av schizofreni under 2021 hade kunnat förebyggas om inte personerna haft ett cannabisberoende. Detta gällde framför allt för unga män i åldrarna 16 till 25 år. Forskarna uppskattar att 30 procent av schizofreni i den gruppen kunde ha förhindrats om de inte haft ett skadligt bruk av drogen.

Man har också undersökt skillnader mellan könen och noterat att män med cannabisdiagnos löper 2,42 gånger högre risk att få schizofreni jämfört med dem som inte har ett skadligt bruk. För kvinnor med cannabisdiagnos är riskökningen 2,02. Bland unga män, 16–20 år, är skillnaden mycket större 3,84, jämför med 1,81 för unga kvinnor.

Tidigare studier har visat att THC, den rusgivande substansen i cannabis, kan utlösa eller förvärra schizofreni, särskilt för dem som har en cannabisdiagnos. I Danmark steg till exempel incidensen (insjuknandet) av schizofreni stadigt mellan år 2000 och 2012. Totalt med runt 40 procent för kvinnor och 25 procent för män.[2] Samtidigt ökade antalet schizofrenifall som kunde hänföras till cannabisberoende 3 till 4 gånger under senaste decennierna, vilket motsvarar den stigande THC-halten i drogen.

Den allt mer potenta cannabisen kan sålunda ligga bakom ökningen av schizofreni.

Måttligt bruk ger också skador
En annan färsk studie från Columbia University i New York har utforskad konsekvenserna för den psykiska hälsan hos den mycket större gruppen cannabiskonsumenter som inte blivit diagnosticerade med skadligt bruk eller beroende.[3] Den gruppen beräknas vara fyra gånger så stor enligt forskarlaget och kallas i studien för nondisordered cannabis use (NDCU). Frågan som forskarna ställer är om det kan leda till psykiska problem. Svaret är ja.

Forskarna har hämtat ett data från ett slumpmässigt urval av ungdomar från de årliga nationella drogvaneundersökningarna i USA, NSDUH, sammanlagt 68 000 12- till 17-åringar. Av dessa hade 2,5 procent ett beroende eller skadligt bruk, 10,2 procent hade icke problematiskt bruk (NDCU) och resten 87,2 procent rapporterade ingen användning.

Jämfört med icke användare hade NDCU-gruppen runt två gånger högre risk för depressioner, självmordstankar, tröghet i tanken, koncentrationssvårigheter, skolk, lägre betyg i skolan, blivit gripna av polisen, slagsmål och aggression.

Förekomsten av sådana psykosociala problem var högst bland de med cannabisberoende, mellan 12,6 och 41,9 procent. NDCU-gruppen låg mellan 5,2 till 30,4 procent. Bland icke cannabisanvändarna drabbades bara från 0,8 procent till 17,3 procent av de olika parametrarna.

Forskarna menar i slutsats att de observerat ett stegvist ökat samband för negativa psykosociala händelser ju större cannabisproblem man har. Med tanke på den normalisering av cannabisanvändning som pågår i USA är prospektiv, framåtblickande, forskning om måttlig cannabisanvändning nödvändig.

• Referenser: [1] Hjorthøj, Volkow et al (2023). Association between cannabis use disorder and schizophrenia stronger in young males than in females. Psychological Medicine. Association between cannabis use disorder and schizophrenia stronger in young males than in females – PubMed (nih.gov)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *