Nu vet man hur företaget Blastr Green Steel tänker bedöma miljökonsekvenserna kring det planerade stålverket i Joddböle, men miljöchefen i Ingå vill att miljöfrågorna utreds mera ingående.

Det är Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland som nu begär om utlåtanden för miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB-programmet) av byggnads- och miljönämnden i Ingå. Miljöchefen Julia Scheinin kommer i sin beredning inför nämndens möte på tisdag (26.9) med svidande kritik mot Blastr Green Steels program.

Det planerade stålverket i Joddböle skulle producera stål på ett mera hållbart sätt än dagens stålindustri, men processen har en betydande miljöpåverkan, skriver miljöchefen i sin beredning.

Det är självklart att stålindustrins enorma koldioxidutsläpp måste reduceras, menar miljöchefen, men trots det måste man ägna tid åt att ta fram åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna.

Spillvärme, buller och sårbar havsmiljö

Miljöchefen reagerar framför allt på vad som ska hända med spillvärmen som processerna skulle orsaka. Hon tycker att spillvärmen från ståltillverkningen måste utnyttjas eller kylas ner. Blastr föreslår däremot att de ska få släppa ut kylvattnet – som i och för sig är rent – i havet där det varma vattnet orsakar skadlig värmebelastning.

Mera: Havet värms upp och luften blir smutsigare – Blastrs stålfabrik i Ingå må bli fossilsnål men den påverkar naturen i alla fall

Miljöchefen i Ingå vill också att stålverket ska kunna återvinna en större del av de biprodukter som uppstår i samband med ståltillverkningen. Enligt beredningen planerar företaget att slutförvara en för stor mängd avfall på området.

Miljöchefen i Ingå begär även att Blastr Green Steel kompletterar sitt MKB-program när det gäller bland annat skakningar, ljusföroreningar, undervattensbuller och hur stålverket påverkar de hotade naturtyperna i den närliggande havsmiljön.

Processen för stålverksetablering i sin linda

Inga lov har ännu beviljats för det planerade fossilsnåla väte- och stålverket i Joddböle.

Fram till förra veckan kunde myndigheter och alla andra kommentera programmet för miljökonsekvensbedömning. I Ingå ska inte bara miljö- och byggnadsnämnden utan också kommunstyrelsen ge ett utlåtande.

Sedan ska programmet godkännas av myndigheterna och efter det ska programmet genomföras, det vill säga miljökonsekvenserna bedömas.

Efter det fortsätter processen med bland annat miljötillstånds- och senare bygglovsbyråkrati.

Parallellt jobbar Blastr med att få ihop finansiering. Det handlar om en miljardinvestering så det behövs riktigt mycket pengar för att Blastr ska kunna ta ett investeringsbeslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *