Tack vare transporter kan människor, tjänster och varor röra sig fritt inom EU. Transporterna är en hörnsten i EU:s integration och skapar förbindelser mellan människor i olika regioner och länder. De bidrar också på ett avgörande sätt till ekonomin. Efterfrågan på transporter fortsätter att öka i takt med att ekonomierna blir allt mer integrerade med varandra. Det här ger oss nya möjligheter, men vi ställs också inför utmaningar. Framför allt står transporterna för nästan en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp och är en av de främsta källorna till luftföroreningar i städerna. EU-länderna arbetar med att hitta smarta, hållbara och effektiva transportlösningar. Det här ställer krav på att sätta användarna i fokus och ge dem fler överkomliga, lättillgängliga, hälsosamma och rena alternativ.

Stödet kan bland annat gå till att

analysera politiken, de ekonomiska styrmedlen och de rättsliga ramarna
genomföra kostnads-nyttoanalyser
utveckla beräkningsmodeller för investeringsscenarier och -effekter
ta fram politiska rekommendationer, handlingsplaner och färdplaner
utforma kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner.

Miljön och den cirkulära ekonomin
Miljöförstöringen kommer sannolikt att påverka den ekonomiska aktiviteten allt mer. Den kan orsaka extrema väderförhållanden, påverka människors hälsa och försvåra tillgången till naturresurser. Att skydda EU:s naturkapital, ställa om till en resurseffektiv ekonomi och skydda människor från påfrestningar kopplade till miljön är centrala prioriteringar i EU:s gröna giv. För att ta itu med dessa utmaningar arbetar medlemsländerna med att ta fram reformer för att vidareutveckla sin miljöpolitik och sina miljöstrategier.

DG Reform hjälper nationella myndigheter med att utforma och genomföra reformer som syftar till att ta itu med miljöförstöringen.

Stödet kan bland annat gå till att

definiera nationella och kommunala avfallshanteringsstrategier
förbereda nationella handlingsplaner och strategier för en cirkulär ekonomi
genomföra instrument för att minska industriers koldioxidutsläpp
stödja vattenvården och övervakningen av vattentjänster.