Klimatåtgärder står i centrum för EU:s gröna giv. EU har redan framgångsrikt lyckats minska sina växthusgasutsläpp och samtidigt bibehålla ekonomisk tillväxt. Ännu mer måste göras de kommande åren. EU har ställt in siktet på att nå klimatneutralitet senast 2050, och därför behöver alla medlemsländer genomföra en sammanhållen klimatpolitik.

EU-kommissionen, via instrumentet för tekniskt stöd, hjälper nationella myndigheter att utforma och genomföra reformer som är i linje med deras klimatambitioner.

Stödet kan bland annat gå till att

utveckla klimatpolitiken, till exempel genom att ge råd om klimatstrategier och handlingsplaner och stöd för beräkningsmodeller av växthusgasutsläpp
stödja markanvändning och skogsbruk, inklusive stadsplanering, smarta städer och redovisning och inventering av skog
förbättra kustskyddet och hantera översvämnings- och kusterosionsrisker
utveckla naturbaserade lösningar för att ta itu med värmeböljor, torka, översvämningar och dålig luft i städer
genomföra finansieringsinstrumenten enligt EU:s utsläppshandelssystem
stödja utfasningen av fossila bränslen i elsystemen, bland annat genom att utforma regelverk och marknader som främjar förnybar energi
utveckla marknadsbaserade stödprogram för förnybar energi och investeringar i energieffektivitet
ta fram nationella energi- och klimatplaner, inbegripet analys- och energimodeller
bedöma strategier för energieffektiva värme- och kylsystem
främja investeringar i energieffektivitet i byggnader
utforma strategier för hållbar transport/mobilitet och alternativa bränslen
förbättra transporter på inre vattenvägar och höghastighetsjärnvägar.